1. Definicje

1.1 Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji określenia oznaczają:

 1. Gwarant” – KAWA.PL Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Krakusa 11, 30-535 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769124; adres e-mail: kontakt@kawa.pl, numer telefonu: 505 327 491
 2. Kupujący” - kontrahent dokonujący zakupów Produktów od Gwaranta;
 3. Produkty” - towary następujących marek: Nuova Simonelli, Victoria Arduino, Marco oraz Bras;
 4. Strony” - Gwarant i Kupujący;
 5. OWG” - niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji.

1.2 Niniejsza gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu reklamowanego Produktu.

 1. Zakres ochrony gwarancyjnej

2.1 Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Gwarant udziela Kupującemu, jako sprzedawca, gwarancji co do jakości rzeczy, na nabyte przez Kupującego Produkty.

2.2 Gwarant zapewnia, że Produkty są dobrej jakości oraz nadają się do normalnego funkcjonowania, jakiego można od nich oczekiwać w kontekście ich użytkowego przeznaczenia.

2.3 Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanych Produktach.

2.4 Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad Produktów powstałych w wyniku:

 1. czynników zewnętrznych takich jak m.in.: uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne, zalania, nadmierne zabrudzenie,
 2. nieprawidłowego doboru Produktu,
 3. nieprawidłowego transportu i magazynowania Produktu,
 4. nieprawidłowej instalacji Produktu,
 5. wszelkich postaci użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 6. wszelkich postaci użytkowania Produktu w nieodpowiednich warunkach,
 7. wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej, grzewczej itp) lub wadliwego działania innych urządzeń mających wpływ na działanie Produktu,
 8. uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami akcesoriów i materiałów,
 9. uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.).

2.5 Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych.

2.6 Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia:

 1. ingerencji w Produkt przez osoby nieuprawnione, w tym szczególności w zakresie dokonania przez Kupującego jakiejkolwiek modyfikacji lub naprawy Produktu;
 2. nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeśli są one wymagane;
 3. użytkowania środków eksploatacyjnych innych niż zalecane przez producenta Produktu;
 4. zgłoszenia reklamacji w czasie dłuższym niż 30 dni od dnia stwierdzenia wady;
 5. niedostarczenia Produktu do Gwaranta w terminie wyznaczonym przez Gwaranta nie krótszym niż 5 dni.

2.7 Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów oraz danych znajdujących się na Produkcie, nie można zidentyfikować, jako Produktu zakupionego u Gwaranta.

2.8 Gwarancja nie obejmuje Produktu przecenionego.

2.9 Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi reklamowanego Produktu, do których wykonania zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.


 1. Czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej

3.1 Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia przez Gwaranta faktury VAT lub innego dokumentu księgowego za nabyty Produkt.

3.2 Uprawnienia z gwarancji będą realizowane w Polsce w siedzibie Gwaranta.


 1. Postępowanie w przypadku ujawnienia wady

4.1 W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady objętej gwarancją w okresie, o którym mowa w pkt 3.1, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Gwaranta w formie pisemnej lub drogą mailową, wypełniając i wysyłając formularz reklamacyjny zawierający:

 1. nazwę Produktu, numer katalogowy, datę zakupu, numer faktury VAT lub innego dokumentu księgowego wystawionego w związku z zakupem Produktu,
 2. adres miejsca eksploatacji Produktu,
 3. termin ujawnienia wady,
 4. okoliczności ujawnienia wady,
 5. na czym polegają nieprawidłowości w działaniu Produktu.

4.2 W przypadku ujawnienia wady, Kupujący zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu zapobieżenie dalszym uszkodzeniom lub powstaniu szkód, w tym także wyłączyć Produkt z użytkowania, jeżeli jest to niezbędne.

4.3 Zgłoszenie wady Produktu na podstawie niniejszej gwarancji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykrycia wady.

4.4 W celu realizacji gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz na własne ryzyko Produkt do siedziby Gwaranta. Za prawidłowe opakowanie i dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Kupujący. Reklamowany Produkt zainstalowany na stałe w miejscu używania jest naprawiany u Kupującego w uzgodnionym dniu, a jeżeli naprawa musi być dokonana w Warsztacie Serwisowym, w uzgodnionym dniu jest odbierany przez Warsztat Serwisowy i dostarczany po naprawie transportem i na koszt Warsztatu Serwisowego. W przypadku naprawy reklamowanego Produktu w miejscu używania, Kupujący powinien zapewnić miejsce i warunki do naprawy sprzętu.

4.5 Po dostarczeniu Produktu przez Kupującego, Gwarant jest obowiązany - według swojego wyboru - do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Gwarant poinformuje Kupującego odnośnie wybranego sposobu usunięcia ujawnionej wady lub o braku podstaw do uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego.

4.6 Gwarant wykona obowiązki gwarancyjne w ciągu 20 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia Produktu przez Kupującego. W przypadku jednak, gdyby z przyczyn niezależnych od Gwaranta okazało się to niemożliwe, Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w najszybszym, możliwym terminie, przy uwzględnieniu rodzaju wady, jej rozmiaru, aktualnych możliwości technicznych oraz realnych możliwości uzyskania części lub zamiennego Produktu od dostawców.

4.7. Po wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, Gwarant poinformuje Kupującego o wykonaniu naprawy oraz dostarczy na swój koszt i własnym działaniem Produkt do miejsca, w którym go otrzymał od Kupującego.

4.8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji, Gwarant dostarczy Kupującemu wolny od wad Produkt w zamian za Produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę Produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrotu Kupującemu Produktu naprawionego. W przypadku napraw, które nie były istotne, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z Produktu ze względu na wystąpienie wady. 

4.9 Jeżeli w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej stwierdzi się niezgodność montażu reklamowanego Produktu z wydaną przez producenta instrukcją obsługi sprzętu i wynikają z tego faktu dodatkowe koszty demontażu, te dodatkowe koszty powstałe w związku z koniecznością demontażu nieprawidłowo zamontowanego Produktu pokrywa Kupujący. W takim przypadku, przed podjęciem prac na koszt Kupującego, przedstawiciel Warsztatu Serwisowego poinformuje Kupującego o wysokości kosztów z tytułu demontażu nieprawidłowo zamontowanego Produktu i podejmie dalsze czynności po uzyskaniu zgody Kupującego na obciążenie go dodatkowymi kosztami.

4.10 W przypadku zgłoszenia wady, która nie jest objęta gwarancją, Kupujący pokrywa koszty usługi naprawy według cennika Warsztatu Serwisowego. W takim przypadku, przed podjęciem prac naprawczych na koszt Kupującego, przedstawiciel Warsztatu Serwisowego poinformuje Kupującego o wysokości kosztów i podejmie dalsze czynności po uzyskaniu zgody Kupującego.

4.11 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi.


 1. Postanowienia końcowe

5.1 OWG od dnia 1.01.2020 r. i mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw Produktów zawieranych przez Gwaranta od tej daty.

5.2 Sądem właściwym dla wszelkich sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.

5.3 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

5.4 Kupujący nie ma prawa do cesji swoich praw i obowiązków przysługujących mu wobec Gwaranta bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

5.5 Jeżeli którekolwiek z postanowień OWG zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania z mocy prawa, zostanie ono wyłączone bez uszczerbku dla pozostałych postanowień OWG.

logo

Darmowa dostawa

na terenie Polski

logo

Zwroty

możesz zmienić zdanie w ciągu 14 dni bez podania przyczyny

logo

Less waste

pakujemy tylko przyjaźnie dla środowiska