REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu (dalej: Konkurs) jest KAWA.PL, ul. Jaskółek 12m, 43-215 Studzienice (dalej: Organizator).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest KAWA.PL, ul. Jaskółek 12m, 43-215 Studzienice (dalej: Fundator)

3. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu (dalej: Uczestnik).

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 02.03.2023 do 09.03.2023

6. Regulamin Konkursu dostępny będzie w czasie jego trwania pod adresem:
https://sklep.kawa.pl/pages/regulamin-konkursu

7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

8. Informacje o Konkursie, jego przebiegu oraz wynikach mogą zostać opublikowane również na profilach Organizatora, prowadzonych w ramach serwisów społecznościowych, w tym w szczególności Instagram, Facebook i YouTube.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez te serwisy społecznościowe. Organizator
zwalnia w całości te serwisy społecznościowe od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.

II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

3. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

Organizator:
KAWA.PL, ul. Jaskółek 12m, 43-215 Studzienice
KRS: 0000769124
Fundator nagród:
KAWA.PL, ul. Jaskółek 12m, 43-215 Studzienice
KRS: 0000769124

Okres trwania 02.03.2023-09.03.2023
Regulamin.https://sklep.kawa.pl/pages/regulamin-konkursu


III. Warunki udziału w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Zaakceptowanie Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jego brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

4. Zadanie konkursowe polega na: 
Odpowiedź na pytanie umieszczone w poście oznaczonym [KONKURS] na stronie  https://www.facebook.com/groups/kawapl 

IV. Uprawnienia Organizatora

1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego zgłoszenie nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie albo też w związku ze zgłoszeniem Uczestnik naruszył prawo, nawet jeśli sposób naruszenia prawa nie został wprost wskazany w Regulaminie jako zakazany.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu. Informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana Uczestnikom.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Organizator przewiduje, że w Konkursie zostanie wyłonionych 2 (dwóch) zwycięzców. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona pracownik lub współpracowniki Organizatora (dalej: Komisja)

2. Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia konkursowe spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 10.02.2023 poprzez
publikację w poście oznaczonym [KONKURS] na stronie  https://www.facebook.com/groups/kawapl 

4. Uczestnik Konkursu, który zostanie nagrodzony, będzie o tym poinformowany w przez wiadomość prywatną oraz informację w miejscu publikacji konkuresu, o którym mowa w ust. 3.

VI. Nagrody

1. Zwycięzca/cy Konkursu otrzyma/ją nagrodę w postaci 1 paczkę kawę 250g.

5 Zadanie polega na udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w publikacji konkursowej. Dotyczy reakcji przedstawionej na fotografii.

6. Organizator przewiduje 2 zwycięzców. Ich wyboru dokona  omisja
Konkursowa, składająca się z 2 osób i wybierana przez Fundatora.

7. Miejsce i data publikacji wyników:  https://www.facebook.com/groups/kawapl 10.03.2023.

2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę.

3. Nagroda zostanie przekazana nagrodzonemu Uczestnikowi niezwłocznie po wskazaniu przez Uczestnika adresu dostawy nagrody, a w przypadku, gdy nagrody stanowić będą produkty cyfrowe – niezwłocznie po wskazaniu adresu e-mail, na który informacje o dostępie do produktu albo też sam produkt mogą zostać przekazane.

4. Organizator oświadcza, że suma wartości nagród dla jednego Zwycięzcy, przewidziana w ramach niniejszej akcji, nie przekroczy kwoty 2000,00 zł, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1128 z późn. zm.), a tematy Konkursu objęte są przedmiotem zwolnienia, o którym mowa w wyżej wymienionym przepisie. Wartość nagrody wolna jest zatem od podatku
dochodowego od osób fizycznych.

VII. Dane osobowe

1. Administratorem danach osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) organizacja, rozstrzygnięcie oraz poinformowanie o wynikach Konkursu, co stanowi
prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku
Zwycięzcy także w celu przyznania i rozliczenia nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
który jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator
powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu jego rozstrzygnięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia

Zwycięzca otrzyma 1 kawę 250g

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu;
b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie.
8. Dane osobowe Uczestników nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

VIII. Reklamacje
1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kawa.pl lub pisemnie naKAWA.PL, ul. Jaskółek 12m, 43-215 Studzienice

2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, niezwłocznie informując Uczestnika o jej wynikach.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz odwołanie do danych zgłoszenia konkursowego, które umożliwią identyfikację tożsamości Uczestnika oraz dane do kontaktu z Uczestnikiem.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.

2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

do Paczkomatów
na terenie Polski

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Zwroty zakupów

Zwroty zakupów

możesz zmienić zdanie
w ciągu 14 dni
bez podania przyczyny

Less waste

Less waste

pakujemy w sposób
przyjazny dla środowiska